Klachtafhandeling

Mocht u niet tevreden zijn over de dienstverlening van 3M advocaten-Mw Wellen of 3M advocaten-Mw van Pul, dan verneemt de verantwoordelijke advocaat dat graag van u.
U kunt hierover contact opnemen, telefonisch of schriftelijk.

De contactgegevens en de procedure klachtafhandeling is hierna opgenomen.

Postbus 31085, 6503 CB  Nijmegen
Groenestraat 238A, 6531 HZ Nijmegen

Telefoon: 024-3523390

wellen@3m-advocaten.nl
vanpul@3m-advocaten.nl

 


Artikel 1 – Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de verantwoordelijke advocaat over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • Klachtenfunctionaris: mw. M.A. Wellen indien de klacht betrekking heeft op 3M advocaten-Mw van Pul, en mw. J.M.A.P. van Pul, indien de klacht betrekking heeft op 3M advocaten-Mw Wellen.

Artikel 2 – Toepassingsbereik

Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht gesloten tussen 3M advocaten-Mw Wellen, respectievelijk 3M advocaten-Mw van Pul en de cliënt.

Iedere verantwoordelijke advocaat draagt zorg voor de klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 – Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse.

Artikel 4 – Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De verantwoordelijke advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.
 3. Daarnaast kunnen klachten ook worden voorgelegd aan de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Gelderland. Voor nadere informatie kan worden gekeken op www.advocatenorde-gelderland.nl.

Artikel 5 – Interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt van het kantoor 3M advocaten-Mw Wellen de advocaat benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mw J.M.A.P. van Pul. 
 2. Indien een cliënt van het kantoor 3M advocaten-Mw van Pul de advocaat benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mw. M.A. Wellen. 
 3. Mw. Wellen, resp. Mw. Van Pul stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en diegene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 4. Degenen over wie is geklaagd, tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 5. De klacht wordt afgehandeld binnen vier weken na ontvangst van de klacht of er wordt met opgave van reden mededeling gedaan aan klager over afwijking van de termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 6. De klager wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 7. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, ondertekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 – Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd, nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van behandeling van de klacht.

Artikel 7 – Verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd, houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.
 5. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp(en).