Uitkeringszaken

Wij kennen in Nederland een groot aantal wetten en een complexe regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid. Dit rechtsgebied gaat over uitkeringen,  voorzieningen én werknemersverzekeringen. Omdat het recht op een uitkering en de hoogte hiervan sterk bepaald wordt door de politiek, is het sociaal zekerheidsrecht voortdurend in beweging. In de loop der jaren is dit rechtsgebied sterk uitgebreid en steeds complexer geworden.

Onder werknemersverzekeringen vallen de volgende wetten:

 • Werkloosheidswet (W.W)
 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Ziektewet (ZW);
 • Toeslagenwet (TW);
 • Zorgverzekeringswet (Zvw);

Onder voorzieningen vallen:

 • Participatiewet (Pw) bijstandszaken
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Algemene Kinderbijslagwet (AKW)
 • Algemene nabestaanden wet (ANW)
 • Studiefinanciering (Wsf)
 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Persoonsgebonden budget (PGB)
 • Wet langdurige zorg (WLZ)

De wederpartij bij een geschil over uw uitkering of voorziening is het UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de gemeente, het Zorgkantoor. U kunt bij een geschil met deze instanties aan de volgende situaties denken:

 • De gemeente of de SVB trekt uw uitkering in omdat u een gezamenlijke huishouding met een verzwegen partner zou voeren;
 • Het UWV of de gemeente beëindigt uw uitkering omdat u uw inlichtingenplicht geschonden zou hebben;
 • Het UWV of de gemeente legt u een boete op omdat u gefraudeerd zou hebben;
 • De gemeente of het UWV legt u een maatregel op (korting op de uitkering) omdat u zich te weinig zou inzetten om aan het werk te komen;
 • De gemeente weigert aan u een bijstandsuitkering toe te kennen omdat u niet aannemelijk gemaakt zou hebben dat u op het opgegeven adres woont;
 • Het UWV weigert u een uitkering omdat u verwijtbaar werkloos zou zijn;
 • De gemeente weigert u langer de kosten van huishoudelijke hulp en vervoerskosten te vergoeden;
 • Uw indicatie voor zorg en/of begeleiding wordt verlaagd of beëindigd.

Beslissingen van voornoemde instanties over uw uitkering hebben vaak grote en ingrijpende gevolgen voor u en uw gezin. De meeste uitkeringsgerechtigden zijn immers voor de betaling van hun levensonderhoud afhankelijk van hun uitkering.

Bezwaar en Beroep

Tegen alle beslissingen van het UWV, SVB, gemeente, DUO en Zorgkantoor kunt u bezwaar maken tegen de betreffende beslissing. Mocht het bezwaar ongegrond verklaard worden, dan kunt u tegen deze beslissing op bezwaar beroep instellen bij de rechtbank, sector bestuur. Wij ervaren advocaten op het gebied van de sociale zekerheid staan u graag bij in het voeren van vorenbedoelde bezwaarprocedure en beroepsprocedure. Tegen de beslissing van de rechtbank kunt u eventueel hoger beroep instellen bij de Centrale Raad van Bestuur (CrvB) of bij de Raad van State. Ook in deze hoger beroepsprocedure bieden wij u deskundige en betrokken rechtshulp.

Het is van groot belang dat u tijdig contact met ons opneemt zodat binnen de bezwaar- of beroepstermijn de nodige maatregelen genomen kunnen worden. U kunt altijd met ons een afspraak maken bij ons op kantoor of het spreekuur in wijkcentrum Dukenburg aan de Meijhorst 70-39 (6537 EP) of in het wijkcentrum Titus Brandsma aan de Tweede Oude Hesellaan 386 (6542VJ).